Нашите услуги

Съпътстваща диагностика

Персонализираната терапия е нов подход в медицината, който променя максимата “един размер подходящ за всички” към „правилното лечение, на правилния пациент, в точното  време“. Този подход използва иновациите в области като функционални геномни технологии, молекулярна диагностика, анализи на данни и наблюдение в реално време на условия за по-добро управление на здравето на пациентите, определяне на терапии за постигане на най-добри резултати в лечението на заболяването или идентифициране на предразположение към заболяване.

Обезпечаване на съпътстващата диагностика за нуждите на персонализираната медицина е една от основните дейности на ПроДуКт.

Ние предлагаме разработване на цялостен логистичен и диагностичен модел за молекулярни изследвания, ориентирани към определена таргетна терапия. В услугата се включва взимането и логистиката на биологичния материал, осигуряване на подходящата методика, апаратура и лаборатория за неговото извършване, осигуряване на съвместимите за този процес CE IVD сертифицирани реактиви и консумативи и изпращане на резултата до лекуващия лекар. Моделът на работа включва осигуряване на необходимото качество на изследването чрез изграждане на мрежа от сертифицирани лаборатории.

Терапевтични области

Разработени са пакети услуги за диагностика при:

 • Недребноклетъчен белодробен карцином
 • Метастатичен колоректален карцином
 • Рак на гърда
 • Рак на яйчника
 • Меланоми
Изследвани генетични онко-мутации
 • Мутационен анализ на EGFR гена при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином
 • Установяване на наличие или липса на мутации в RAS (KRAS, NRAS) гените  при пациенти с метастатичен колоректален карцином
 • Установяване на наличие или липса на мутации в BRAF гена при пациенти с меланоми и метастатичен колоректален карцином;
 • Имунохистохимичен анализ на пренареждания в ALK гена;
 • Имунохистохимичен анализ за оценка на PD-L1 белтъчна експресия и определяне статуса при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином и уротелен карцином;
Изследван биологичен материал
 • Фиксирана във формалин и включена в парафин туморна тъкан
 • Венозна кръв (течна биопсия)
 • Урина (течна биопсия)

Компанията притежава разработени процеси за диагностика и проследяване на резултатите  в областта на инфекциозните болести, като най-ярък пример за това са терапиите за лечение на вирусен хепатит С според генотипа на вируса.

Процеси

Работният процес, гарантиран от ПроДуКт в областта на съпътстващата диагностика, включва пълно обезпечаване на необходимото за разработването на една устойчива, но и гъвкава пациентска програма. Това включва, но не се изчерпва с:

 • Подбор на лаборатории
 • Ангажиране на специалисти
 • Осигуряване на необходимите CE-IVD реактиви за анализа
 • Изготвяне на цялата документация по проекта
 • Логистика на пациентските материали
 • Активна комуникация със специалистите през целия период на проекта
 • Изготвяне на отчети и справки
 • Събиране, съхранение и анализ на бази данни, статистическа обработка, установяване на тенденции и прогнози

Контрагенти

лекари и лаборанти от патоанатомични лаборатории 21
медицински сестри 20
генетични лаборатории 7
add_circle_outline

Валидационни проучвания

Ние от ПроДуКт сме амбицирани не просто да обезпечаваме необходимото за осъществяването на съпътстващата диагностика, но и да подпомагаме активно разработването на нови, по-чувствителни и специфични тестове. С готовност се включваме във валидирането на молекулярни тестове, като на първо място можем да участваме с набирането на необходими популации от пациенти за валидиране на методи (например за диагностика на туберкулоза). Разстоянията не са от значение и проби на насочени от нас пациенти са летели към няколко континента.

Разработвани от нас валидационни проучвания включват:
 • Неинвазивен молекулярно-диагностичен тест, основан на течна биопсия в областта на онкологията
 • Валидационно проучване за бърз диагностичен тест за установяване на активна туберкулозна инфекция
add_circle_outline

Клинични проучвания

Компанията работи като ДИО (Договорна изследователска организация), при извършването на клинични проучвания както за лекарствени продукти, така и за медицински изделия. ПроДуКт все повече се утвърждава като  надежден партньор на заинтересовани компании при изпълнението на клинични изпитвания, предлагайки пълен завършен процес от създаването на протокола на изпитването, получaването на становище от комисията по етика до преминаването през мониторингови визити и завършването на проучването.

Компетентностите ни включват:
 • Дизайн на проучването
 • Анализ и докладване на преклинични данни
 • Разработване на протокол
 • Дизайн на клинични карти на пациента
 • Разработване на брошури на изследователя и интегрирани резюмета
 • Идентификация на мястото на проучването, предварителна оценка на осъществимост
 • Цялостно управление на проекта и идентификация на възможни проблеми
 • Управление и мониторинг на мястото на проучването, събиране на регулаторни документи
 • Регулаторно изпращане
 • Преглед на данни за сигурност и съгласуване на сериозни нежелани събития
 • Управление на данни и статистически анализ на резултати от проучването
 • Организация на обучения
 • Изготвяне на доклади
keyboard_arrow_up